Môj Košík:

0 položka(iek) - 0,00 €
Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

0

Podmienky používania a právne obmedzenia

Podmienky používania a právne obmedzenia (ďalej len "podmienky") web stránok na web lokalite formybaby.sk. Používaním web stránok na web lokalite formybaby.sk (ďalej len "lokalita"), súhlasíte s právnymi podmienkami.

Používanie web stránok

Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, vám dáva oprávnenie prezerať a načítať materiály z tejto lokality výhradne pre vaše osobné, ale nie komerčné použitie, za predpokladu, že zachováte všetky doložky, týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tejto lokalite nesmiete žiadnym spôsobom upravovať alebo reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať tieto materiály pre akýkoľvek verejný či komerčný účel bez predchádzajúceho súhlasu v. Za týchto podmienok je akékoľvek používanie týchto materiálov na akejkoľvek inej lokalite , či v inom sieťovom prostredí na akýkoľvek účel zakázané. Materiály na tejto lokalite sú chránené autorským právom a akékoľvek neoprávnené použitie, akýchkoľvek materiálov z tejto lokality môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať túto lokalitu bude ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Používanie softvéru

Ak si z tejto lokality stiahnete softvér ("Software"), používanie takéhoto softvéru podlieha licenčným podmienkam Licenčnej zmluvy pre softvér (Software Licence Agreement), ktorá je prílohou softvéru, alebo je dodávaná spolu so softvérom. Softvér nesmiete sťahovať ani inštalovať, pokiaľ si neprečítate a neprijmete podmienky Licenčnej zmluvy pre tento softvér.

Podmienky, ktorým sa užívateľ podriadi

Iné informácie, než informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, na ktoré sa vzťahuje Online prehlásenie o ochrane súkromia Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, čiže akékoľvek materiály, informácie alebo iné oznamy, ktoré prenesiete alebo zašlete na túto lokalitu, nebudú považované za dôverné ani za chránené ("Oznam"). Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, nebude mať k oznamom žiadne záväzky. Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, a osoby ňou poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť, začleňovať a inak používať oznam a všetky dáta, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti oznamu pre akékoľvek a všetky komerčné či nekomerčné účely. Zakazuje sa vám prenášať alebo zasielať na túto lokalitu alebo z tejto lokality akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, ohováravé, neslušné, pornografické či iné materiály, ktoré porušujú akýkoľvek zákon.

Užívateľské diskusné skupiny

Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, môže, ale nie je povinná monitorovať alebo prezerať ktorékoľvek časti lokality, kam užívatelia prenášajú alebo zasielajú svoje oznamy alebo komunikujú výhradne medzi sebou, vrátane diskusných skupín, bulletinov či iných užívateľských fór, avšak bez obmedzení na vyššie uvedené a obsah akéhokoľvek z takých oznamov.Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, však nebude žiadnym spôsobom niesť zodpovednosť v súvislosti s obsahom akéhokoľvek takéhoto oznamu, či už by mala takáto zodpovednosť vzniknúť na základe zákonov,ktoré sa týkajú autorských práv, ochrany pred ohováraním, ochrany súkromia, na základe zákonov proti pornografii či iným spôsobom. Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, si podrží právo odstrániť správy, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý by považovala za protiprávny, urážlivý, neslušný alebo inak neprijateľný.

Odkazy na iné web servery a lokality

Odkazy na web servery a lokality tretích strán uvádzame na tomto web serveri len pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte túto lokalitu. Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, nepreskúmala všetky tieto web stránky tretích strán a nemá vplyv a nenesie zodpovednosť za žiadnu z týchto web stránok, ich obsah, ani za politiku ochrany súkromia, ktorá sa na nich uplattňuje. Tieto serveri a lokality teda nepodliehajú schváleniu Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, nevyhlasuje nič ohľadom týchto serverov alebo ohľadom akýchkoľvek informácií, softvéru či iných produktov alebo materiálov, ktoré sa na nich nachádzajú, ani ohľadom výsledkov, ktoré možno docieliť ich používaním. Ak sa rozhodnete navštíviť ktorýkoľvek z web serverov tretích strán, na ktoré tento server odkazuje, konáte tak výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

Odmietnutie zodpovednosti

Materiály poskytované na tejto lokalite, sú poskytované bez záruk akéhokoľvek druhu, včítane záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, či neporušovania duševného vlastníctva. Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov na tejto lokalite. Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tejto lokalite alebo zmeny produktov a cien v týchto materiáloch popísaných.

Obmedzenie zodpovednosti

Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, jej dodávatelia alebo iné tretie strany spomenuté na tejto lokalite nebudú v žiadnom prípade zodpovedné za žiadne škody akéhokoľvek druhu (včítane tých, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, straty dát alebo prerušenia obchodov), ktoré by vznikli na základe používania, neschopnosti používať alebo na základe výsledkov používania tejto lokality, akéhokoľvek web servera alebo lokality, na ktorý sa z tejto lokality odkazuje, alebo materiálov či informácií, obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých takýchto web serveroch alebo lokalitách, či už na základe záruky, zmluvy, občianskoprávneho deliktu alebo akýchkoľvek iných právnych záruk. Ak používanie materiálov či informácií z tejto lokality bude mať za následok nutnosť údržby, nastavenia alebo opravy vašich zariadení či dát, ponesiete všetky náklady na vyššie uvedené. Platné zákony možno nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné či následné škody, takže vyššie uvedené vylúčenie alebo obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Platné zákony

Táto lokalita je spravovaná Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, z jej kancelárií v Bratislave v Slovenskej republike.Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768, netvrdí, že materiály na tejto lokalite sú vhodné alebo dostupné pre používanie mimo Slovenskej republiky a prístup k nim je zakázaný na územiach, kde je ich obsah protiprávny. Nesmiete používať, exportovať alebo reexportovať materiály dostupné na tejto lokalite alebo ich akúkoľvek kópiu či adaptáciu v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom či predpisom, vrátane zákonov a predpisov Slovenskej republiky o exporte, avšak bez obmedzení na vyššie uvedené. Ak sa rozhodnete navštíviť túto lokalitu z miesta nachádzajúceho sa mimo územia Slovenskej republiky, činíte tak z vlastnej iniciatívy a ste zodpovedný za zlúčiteľnosť tejto aktivity s platnými miestnymi zákonmi. Tieto podmienky sa budú riadiť podľa zákonov Slovenskej republiky a budú podľa nich zostavené, bez toho aby boli uvedené v platnosť akékoľvek zásady kolízie právnych noriem.

Všeobecné ustanovenia

Viera Kralovicova, Priehradná 20259/63 a, 82107 Bratislava , Ičo 41 154 762, Dič: 1025792768,môže kedykoľvek revidovať tieto podmienky tým, že aktualizuje tento zápis. Určité ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené výslovne uvedenými právnymi doložkami či podmienkami, ktoré sa nachádzajú na určitých stránkach tejto lokality.